>

. NO WIDGETS YET

There are still no widgets here. To add some content please go to the Dashboard and add some Widgets to the Top Sidebar. If you don't need this section just go to Mercina Options and switch off the Top Sidebar.

'

Монгол улсын хууль

/Засгийн газрын 2001 оны 41 дүгээр тогтоолын хавсралт/

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.Төрийн болон бусад байгууллага, хуулийн этгээд тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдэг, хэвлэмэл хуудас хийлгэх, хэрэглэх журмыг энэ заавраар зохицуулна.

2.Дор дурдсан төрийн байгууллага, албан тушаалтан тамга хэрэглэнэ.

а/Монгол улсын Ерөнхийлөгч,

б/Монгол улсын Их Хурал,

в/Монгол улсын Засгийн газар,

г/Ерөнхийлөгчийн болон Улсын Их хурлын Тамгын газар, Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар,

д/Монгол улсын яам, Засгийн газрын тохируулагч, хэрэгжүүлэгч агентлаг, түүнчлэн үйл ажиллагаа нь Монгол улсын хууль, Засгийн газрын шийдвэрээр тодорхойлогддог төрийн байгууллага,

е/аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал болон баг, хорооны Иргэдийн Нийтийн Хурал,

ж/бүх шатны Засаг дарга, аймаг, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар,

з/шүүх, прокурор, цагдаагийн төв болон орон нутгийн байгууллага,

и/Монгол улсын хилийн чанадад ажиллаж байгаа дипломат төлөөлөгчийн газар, өргөмжит консул,

к/Төрийн архив, нотариат, шүүхийн шийдвэр биелүүлэх болон үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэлийн байгууллага,

3.Тамга нь төрийн тамга, төрийн байгууллагын тамга гэсэн хоёр төрөлтэй байна.

Төрийн тамга, түүнтэй холбоотой асуудлыг “Төрийн бэлгэ тэмдгийн тухай хууль”-иар зохицуулна.

4.Төрийн байгууллагын тамга, тэмдэг нь дөрвөлжин хэлбэртэй, түүн дээрх бичээс нь дармал монгол үсгээр бичигдсэн байна. Тамганы соёмбыг дүрслэхдээ Үндсэн хуульд хавсаргасан нэгж хэмжээсийг чанд баримтална.

5.Энэ зааврын 2-т заасан байгууллага нь албан хэрэгтээ тамганы зэрэгцээ тэмдэг хэрэглэж болно. Тэмдэг нь тухайн байгууллагын тамгатай ижил хэмжээтэй байна.

Төрийн бус бусад байгууллага, хуулийн этгээд тэмдэг хэрэглэнэ.

6.Тамга, тэмдэг, хэвлэмэл хуудсыг бусад байгууллага хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.

7.Тамга, тэмдгийг албан тушаалын нэрийн эхний үсгүүдийг оруулан бүтэн, тэгш, тод дарна.

8.Санхүүгийн болон банкны баримт бичгийн тусгайлан заасан хэсэгт энэ зааврын 2-т заасан байгууллага  нь тамга, бусад байгууллага тэмдэг дарна.

9.Тусгайлан заагаагүй бол албан бичгийн гадаадад явуулах хувь дээр тамга, тэмдэг дарахгүй.

Хоёр. Тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдэг, хэвлэмэл хуудас хийлгэх

16.Төрийн байгууллага, иргэдийн Төлөөлөгчдийн болон иргэдийн Нийтийн хурлын тамга, тэмдэгний дардасны хэсгийг резинээр хийсэн байх бөгөөд дор дурдсан хэмжээ, бичээстэй байна.

а/Ерөнхийлөгч, Улсын Их Хурал, Засгийн газрын тамга нь 5,5 х 5,5 х 2,0 см-ийн хэмжээтэй, төв хэсэгт нь соёмбо байрлуулсан, түүний баруун талд “Монгол улсын”, зүүн талд “Ерөнхийлөгч”, “Их хурал”, “Засгийн газар” гэсэн бичээс тус тус бичигдсэн байна.

б/Ерөнхийлөгч, Улсын Их хурлын Тамгын газар болон Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын тамга нь 5,0 х 50,х 1,0 см-ийн хэмжээтэй, төв хэсэгт нь соёмбо байрлуулсан, түүний баруун талд нь “Монгол Улсын Их Хурлын”, “Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн”, “Монгол улсын Засгийн газрын” гэсэн бичээс, зүүн талд нь “Тамгын газар”, “Хэрэг эрхлэх газар” гэсэн бичээс тус тус бичигдсэн байна.

в/яам, түүнчлэн үйл ажиллагаа нь хуулиар буюу Засгийн газрын шийдвэрээр тодорхойлогддог төрийн байгууллага, Монгол улсаас хилийн чанадад ажиллаж байгаа дипломат төлөөлөгчийн газар, өргөмжит консул болон шүүх, прокурор, цагдаагийн төв байгууллагуудын тамга нь 5,0 х 5,0 х 1,0 см хэмжээтэй, төв хэсэгт нь соёмбо байрлуулсан, баруун талд нь “Монгол улсын”, зүүн талд нь тухайн байгууллагын нэр бичээстэй байна.

г/аймаг, нийслэлийн төлөөлөгчдийн хурлын тамга нь 5,0 х 5,0 х 1,0 см хэмжээтэй, төв хэсэгт нь соёмбо байрлуулсан ба түүний хоёр талаар “… аймаг /нийслэл/-ийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал” гэсэн бичээс тэгш байрлалтай бичигдсэн байна.

д/аймаг, нийслэлийн Засаг даргын тамга нь 5,0 х 5,0 х 1,0 см хэмжээтэй, төв хэсэгт нь соёмбо байрлуулсан, баруун талдаа “Монгол улсын”, зүүн талдаа “… аймаг /нийслэл/-ийн Засаг дарга” гэж бичигдсэн байна.

е/Засгийн газрын тохируулагч, хэрэгжүүлэгч агентлагийн тамга нь 4,5 х 4,5 х 1,0 см хэмжээтэй, төв хэсэгт нь соёмбо байрлуулсан, баруун талдаа “Монгол улсын Засгийн газрын тохируулагч             /хэрэгжүүлэгч/ агентлаг” гэсэн бичээс, зүүн талд нь тухайн агентлагийн нэр бичигдсэн байна.

ж/шүүх, прокурор, цагдаагийн орон нутгийн байгууллага, аймаг, нийслэл, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын тамга нь 4,5 х 4,5 х 1,0 см хэмжээтэй, төв хэсэгт нь соёмбо байрлуулсан, түүний баруун талд нутаг дэвсгэрт нь оршиж байгаа засаг захиргааны нэгжийн нэрийг, зүүн талд нь уг байгууллагын нэрийг бичсэн байна.

з/сум, дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тамга нь төв хэсэгт нь соёмбо байрлуулсан, түүний хоёр талаар “аймаг /нийслэл/-ийн сум /дүүрэг/-ийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал” гэсэн бичээс тэгш байрлалтай бичигдсэн байна.

и/сум, дүүргийн Засаг дарга, хотын захирагчийн тамга нь 4,5 х 4,5 х 1,0 см хэмжээтэй, төв хэсэгт нь соёмбо байрлуулсан, түүний хоёр талаар “аймаг /нийслэл/-ийн … сум /дүүрэг/-ын Засаг дарга”, хотын захирагчийн тамга нь “… хотын захирагч” гэсэн бичээс тэгш байрлалтай бичигдсэн байна.

к/баг, хорооны Засаг дарга, Иргэдийн Нийтийн Хурлын тамга, тосгоны захирагч, нотариатч, үл хөдлөх эд хөрөнгийн байгууллага, аймгийн архивын тасгийн тамга нь 4,0 х 4,0 х 1,0 см хэмжээтэй, түүний төв хэсэгт соёмбо байрлуулсан байна.

Баг, хорооны Засаг даргын тамганд “… сум     /дүүрэг/”-ын … дугаар баг /хороо/-ийн Засаг дарга”, Иргэдийн Нийтийн хурлын тамганд“ … сум /дүүрэг/-ын … дугаар баг /хороо/-ийн иргэдийн Нийтийн хурал” гэсэн бичээс соёмбоны хоёр талаар тэгш байрлалтай бичигдсэн байна.

Нотариатчийн тамга нь соёмбоны баруун талд “Нотариатч”, зүүн талд “дугаар …” гэж, үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэлийн байгууллагын тамга нь соёмбоны хоёр талаар “үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэлийн байгууллага” гэсэн бичээсийг тэгш байрлуулсан, аймгийн архивын тасгийн тамга нь соёмбоны баруун талд “… аймгийн” гэсэн, зүүн талд “архивын тасаг” гэсэн бичээс тус тус бичигдсэн байна.

17.Монгол улсын хилийн чанадад ажиллаж байгаа дипломат төлөөлөгчийн газар нь төв хэсэгтээ соёмбо байрлуулсан, түүний баруун талд “Монгол улсын”, зүүн талд “Гадаад хэргийн яамны Консулын газар”, “Элчин сайдын яам”, “Байнгын төлөөлөгчийн газар”, “Ерөнхий консулын газар” гэсэн нэр тус тус бичигдсэн 2,0 х 2,0 см-ийн хэмжээтэй дөрвөлжин дардас бүхий тамгатай байж болно.

Энэ тамгыг зөвхөн гадаадын иргэдэд тус улсад зорчих виз, зөвшөөрөл олгоход паспорт дээр дарахад хэрэглэнэ.

18.Тамга хийлгэх зөвшөөрлийг Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, тэмдэг, баталгааны тэмдэг хийлгэх зөвшөөрлийг цагдаагийн байгууллага олгоно.

19.Тэмдэг хийлгэхдээ тухайн байгууллагын шийдвэр, улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, захиалга  болон загварыг аймаг, хотын цагдаагийн байгууллагад өгч хянуулан, хийлгэх хугацааг тохиролцоно.

20.Иргэд баталгааны тэмдэг хэрэглэж болно. Баталгааны тэмдэгт иргэний эцгийн болон өөрийн нэр, регистрийн дугаар, цагдаагийн байгууллагаас олгосон регистрийн дугаарыг бичсэн байна.

21.Иргэд баталгааны тэмдгийг хийлгэхдээ өргөдөл, иргэний үнэмлэхээ аймаг, хотын цагдаагийн байгууллагад өгч хянуулан, хийлгэх хугацааг тохиролцоно.

22.Тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдгийг захиалгын дагуу цагдаагийн байгууллага хийж бүртгэн, дардсыг авч захиалагчид олгоно.

23.Төрийн байгууллагын тэмдэгт тухайн байгууллагын харъяалал, зохион байгуулалтын нэгжийн нэр бичигдсэн байна. Бусад байгууллага, аж ахуйн нэгжийн тэмдэгт түүний харъяалал, оноосон нэр, өмчийн хариуцлагын ялгаа, цагдаагийн байгууллагаас олгосон регистрийн болон улсын бүртгэлийн дугаарыг бичсэн байна.

 

Гурав. Тамга, тэмдэг, хэвлэмэл хуудас хэрэглэх

31.Монгол улсын Ерөнхийлөгч, Улсын Их хурал, Засгийн газрын тамгыг Ерөнхийлөгч, Улсын Их хурлын дарга болон дэд дарга, Ерөнхий сайдын гарын үсэг зурсан баримт бичигт дарна. Монгол улсын сайд нь Засгийн газрын гишүүний хувьд өөрийн эрхлэх асуудлын хүрээнд Ерөнхийлөгч болон Улсын Их Хуралд Засгийн газрын өмнөөс санал оруулах, албан бичиг явуулахад Засгийн газрын хэвлэмэл хуудас, тамгыг хэрэглэнэ.

32.Яам, Засгийн газрын тохируулагч, хэрэгжүүлэгч агентлаг, түүнчлэн үйл ажиллагаа нь хуулиар буюу Засгийн газрын шийдвэрээр тодорхойлогддог төрийн байгууллага, Монгол улсаас хилийн чанадад ажиллаж байгаа дипломат төлөөлөгчдийн газрын тамгыг сайд, дэд сайд, Төрийн нарийн бичгийн дарга, дарга, дэд дарга, тэмдгийг газар, хэлтэс, тасаг, албаны дарга, түүнтэй адилтгах албан тушаалтны гарын үсэг зурсан баримт бичиг дээр дарна.

33.Бүх шатны Засаг даргын тамга, тэмдгийг Засаг дарга, тэдгээрийн орлогч, хот тосгоны захирагчийн тамга, тэмдгийг хот, тосгоны захирагч, Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тамгыг Хурлын дарга, Хурлын Тэргүүлэгчдийн дарга, Нарийн бичгийн дарга, Иргэдийн Нийтийн Хурлын тамгыг Хурлын Тэргүүлэгчдийн даргын гарын үсэг зурсан баримт бичиг дээр дарна.

34.3охион байгуулалт захирамжлалын баримт бичгийн хуулбарыг баталгаажуулж тэмдэг дарна.

Зб.Гадаад хэргийн яам, Монгол улсын хилийн чанадад ажиллаж байгаа дипломат төлөөлөгчийн газар нь ноот, санамж бичиг, солилцсон захидлыг ноот бичгийн цаасан дээр бичих бөгөөд тамга дарахгүй. Төрийн тэргүүн, Гадаад хэргийн сайдаас гадаадад явуулах илгээлтэд тусгай хэвлэмэл хуудас хэрэглэх буюу түүн дээр тамга дарахгүй.

Дөрөв. Тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдэг, хэвлэмэл хуудасны хадгалалт, хамгаалалт, бүртгэл тооцоо

 

З6.Тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдэг, хэвлэмэл хуудсыг ажлын байранд бөх бат саванд хадгална.

37.Тамга, тэмдгээ түших болон хэвлэмэл хуудасыг хариуцах хүнийг байгууллагын удирдлага томилно.

38.Гэмтэлтэй буюу анхны загвараас дардас нь зөрүүтэй тамга, тэмдэг ашиглахыг хориглох бөгөөд ийм тамга, тэмдгийг цагдаагийн байгууллагад хураалгаж шинээр хийлгэнэ.

40.Тамга, тэмдэг алдагдвал цагдаагийн байгууллагад нэн даруй мэдэгдэж харъяа болон харьцдаг байгууллагадаа уг тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдэг хүчингүй болсныг зарлана. Алдагдсан тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдэг олдвол түүнийг дахин хэрэглэхгүй.

41.Тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдгийн ашиглалтад цагдаагийн байгууллага, хэвлэмэл хуудсыг хийлгэх, хэрэглэх асуудалд Үндэсний архивын газар тус тус хяналт тавина.

42.Энэ заавар Монгол улсын нутаг дэвсгэрт уйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэд, байгууллага, гадаадын хөрөнгө оруулалттай байгууллага, гадаадын иргэд, харъяалалгүй хүмүүст нэгэн адил хамаарна.

 

Холбогдох хуулийн заалтууд:

1.     Монгол улсын цагдаагийн байгууллагын тухай хууль 1993.12.02

20 дугаар зүйл,  Цагдаагийн байгууллагаас гүйцэтгэх захиргааны үүрэг

5-д тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдэг хийх, ашиглах журмын биелэлтэд хяналт тавих,

2.     Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль 2001.02.10

15 дугаар зүйл. Тусгай зөвшөөрөлтэйгээр эрхлэх аж ахуйн үйл ажиллагааны төрөл

15.5.11.тамга, тэмдэг үйлдвэрлэх /Энэ заалтыг 2004 оны 12-р сарын 30-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

 

3.     Захиргааны хариуцлагын тухай хууль 1992.11.27

35 дугаар зүйл. Тамга тэмдгийн талаарх журам зөрчих

Тамга, тэмдэг үйлдэх, хэрэглэх, хадгалах талаар улсаас тогтоосон журам зөрчсөн бол 10000 хүртэл төгрөгөөр торгох шийтгэл ногдуулна.

4.     Эрүүгийн хуулийн 233 дугаар зүйл

Хуурамч баримт бичиг,  тамга, тэмдэг, хэвлэмэл маягт үйлдэх, ашиглах

233.1.Аж ахуйн нэгж, байгууллагаас эрх олгосон, үүргээс чөлөөлсөн баримт бичиг, түүнчлэн тамга, тэмдэг, хэвлэмэл маягт, иргэний үнэмлэх, гадаад паспорт, хувийн бусад баримт бичгийг ашиглах буюу бусдад ашиглуулах зорилгоор хуурамчаар үйлдсэн, ашигласан, борлуулсан бол хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг таваас тавь дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, эсхүл нэгээс гурван сар хүртэл хугацаагаар баривчлах ял шийтгэнэ.

233.2.Хуурамч бичиг баримт ашиглаж, аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэнд үлэмж хэмжээний хохирол учруулсан, эсхүл энэ хэргийг байнга үйлдсэн бол хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг тавин нэгээс хоёр зуун тавь дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээнийг төгрөгөөр торгох, гурваас дээш зургаан сар хүртэл хугацаагаар баривчлах, эсхүл таван жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ.

234 дүгээр зүйл. Баримт бичиг, тамга, тэмдэг, хэвлэмэл маягтыг  хулгайлах, устгах, гэмтээх, нуух
234.1.Өс хонзонгийн болон хувийн бусад сэдэлтээр иргэний үнэмлэх, гадаад паспорт, хувийн бусад чухал баримт бичгийг хулгайлсан, устгасан, хуурамчаар үйлдсэн бол хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг таваас тавь дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, эсхүл нэгээс гурван сар хүртэл хугацаагаар баривчлах ял шийтгэнэ.

234.2.Шунахайн болон хувийн бусад сэдэлтээр аж ахуйн нэгж, байгууллагын мэдэлд байгаа баримт бичиг, тамга, тэмдэг, хэвлэмэл маягтыг хулгайлсан, устгасан, гэмтээсэн, нуусан бол хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг тавин нэгээс нэг зуу дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, хоёр зуун тавин нэгээс гурван зуун тавин цаг хүртэл хугацаагаар албадан ажил хийлгэх, гурваас дээш зургаан сар хүртэл хугацаагаар баривчлах, эсхүл гурван жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ./Энэ хэсэгт 2008 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

234.3.Энэ хэргийн улмаас их буюу онц их хэмжээний хохирол учирсан бол хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг нэг зуугаас хоёр зуун тавь дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, эсхүл гурваас дээш таван жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ.

No comments were made yet. Be the first!

Leave a reply

À
5
Please Wait...