>

. NO WIDGETS YET

There are still no widgets here. To add some content please go to the Dashboard and add some Widgets to the Top Sidebar. If you don't need this section just go to Mercina Options and switch off the Top Sidebar.

'

Хэрэглэгчийн булан

Тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдгийн оноосон нэр өөрчлөгдсөн, татан буугдсан, шаардлага хангахгүй болсон тохиолдолд хүчингүй болгоход бүрдүүлэх материал

-       Нийслэлийн цагдаагийн газарт гаргасан албан хүсэлт

-       Улсын бүртгэлийн гэрчилгээг нотариатаар батлуулсан хуулбар

Тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдэг гээсэн аж ахуйн нэгж, байгууллагын тодорхойлолт авахаар бүрдүүлэх материал:

-       Нийслэлийн цагдаагийн газарт гаргасан албан хүсэлт

-       Улсын бүртгэлийн гэрчилгээг нотариатаар батлуулсан хуулбар

-       Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээг нотариатаар батлуулсан хуулбар

-       Иргэний үнэмлэхийг нотариатаар батлуулсан хуулбар

-       Компанийн дүрэм

-       Сонинд хүчингүй болгож зарлуулсан бичиг, сонины хамт

-       Нийслэлийн цагдаагийн газрын дансанд шийтгэвэрийн 10000 төгрөг тушаасан баримт